bookmark_borderการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เป็นประจำ

ในปัจจุบันนั้นต้องถือว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหากร่างกายและสุขภาพแข็งแรงเราก็จะสามารถมีอายุที่ยืนยาวได้ แต่ด้วยในปัจจุบันมีทั้งมลพิษ ฝุ่นมลภาวะต่างที่ก่อเกิดผลเสียให้กับสุขภาพ ทำให้คนเราในปัจจุบันจึงมีร่างกายที่อ่อนแอลง จึงทำให้คนในปัจจุบันนั้นหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น

โดยการดูแลสุขภาพนั้นก็มีด้วยกันหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารการหลีกเลี่ยงจากมลภาวะต่างหรือการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนั้นๆ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายจ่อสุขภาพได้นั้น สิ่งที่ควรทำนั้นก็คือการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อที่จะป้องกันโรคภัยต่างๆนั่นเอง และการนับประทานอาหารที่ดีประประโยชน์อยู่เสมอ ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันให้สุขภาพของเรานั้นไม่อ่อนแอ

ซึ่งการดูแลสุขภาพนั้นไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่ยังไม่ถึงการปฏิบัติตนและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วย โดยการดูแลสุขภาพนั้นเป็นการดูแลทั้งสุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพจิตด้วย เพราะเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายก็จะดีตามไปด้วย ดังนั้นหากจะเริ่มดูแลสุขภาพร่างกายแล้วนั้น ควรเริ่มจากการทำให้สุขภาพจิตของเรานั้นดีและมีความสุขก่อน

การดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายเพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยต่างๆ นั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี คือการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30 นาที อย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์ เพราะการออกกำลังกายเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆได้ เพราะเมื่อรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วนั้น ร่างกายจะสามารถต่อสู้กับโรคต่างๆได้ หรือที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเอง นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว

การดูแลสุขภาพภายนอกร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้เช่นกัน ก็คือ การดุแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟัน การล้างมือบ่อยๆ เพราะร่างกายภายนอกก็ถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นกัน เพราะถ้าหากไม่มีการอาบน้ำ หรือการล้างมือ ก็จะสามารถเป็นที่กักเก็บเชื้อโรคต่างๆได้

และเมื่อมีการนำมาสัมผัสที่ตาหรือปากนั้นอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายได้เลยทีเดียว การดูแลสุขภาพจิตเพื่อก็เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญมากๆ ดังนั้นควรมีการทำจิตใจให้สดชื่อสดใสอยู่เสทอ มองโลกในแง่บวก ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องต่างๆ เมื่อเรามีจิตใตและสุขภาพที่แข็งแรงและเข้มแข็งแล้วนั้น ก็จะสามารถลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ได้นั่นเอง

ดังนั้นเมื่อต้องออกไปเจอกับมลภาวะหรือผู้คน ควรจะดูแลสุขภาพภายนอกโดยการสวมหน้ากากอนามันละล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และทำจิตใจให้สดชื่อสดใสด้วย